samedi 28 août 2010

Хуулийн төслийг Парламентын хоёр тэнхим хамтран гаргадаг

Хууль тогтоох дээд байгууллага болох Парламент нь Үндэсний чуулган ба Сенат гэсэн хоёр тэнхимээс бүрдэнэ. Үндэсний чуулганы 577 гишүүд нь бүх нийтийн санал асуулгаар 5 жилийн хугацаатай сонгогддог бол Сенатын тэнхмийн 319 сенаторуудыг 9 жилийн хугацаатай сонгоно.
Мөн түүнчлэн 3 жилд нэг удаа Сенатын бүрэлдэхүүн хэсгийн гуравны нэг хэсгийг шинэчилдэг байна. Сенаторуудыг Үндэсний чуулганы гишүүд, Мужийн төлөөлөгчид болон хотын зөвлөлийн төлөөлөгч гишүүдээс бүрдсэн сонгогчдын хамт олны дундаас сонгоно.

Үндэсний чуулган дахь 577 суудлын 555 суудал нь эх газрын Францад ноогдож, 16 нь - далайн чанадын муж, 5 нь - далайн нутаг дэвсгэр болон 1 нь - Майотта (Маоре) аралд оногддог.
Сонгуулийн тогтолцоог хэд хэдэн удаа авч хэлэлцсэн байдаг. 1986 онд парламентын сонгуулийг харьцуулсан тэгш эрхт төлөөллийн зарчмаар явуулсан; сонгуулийн тойрог тус бүр тухайн тойрогт өгөгдсөн саналын эзлэх хувиар ойролцоо харьцаатай байхаар тооцоолон үндсэн намуудаас нэр дэвшүүлсэн таван гишүүдийг сонгосон байна. Эдгээр сонгуулийн дараа тогтолцоог дахин өөрчилж нэг мандаттай тойрогт дийлэнхи олонхийн саналыг үндэслэн сонгох явдлыг урьдчилан харахын тулд дахин өөрчилжээ.

Тэнхим тус бүрт 6 байнгын хороо ажиллана. Эдгээр хороо дэд хороогоор дамжин үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Хорооны болон дэд хорооны эрх мэдэл 3 дахь, 4 дэх Бүгд найрамдах улсын үед өргөн хэмжээнд байсан бол одоо цагт харьцангуй хязгаарлагдмал болжээ.
Үндсэн хуулинд Парламент жилд хоёр удаа чуулга уулзалт хуран чуулахаар заасан байдаг. Тэдгээрийн эхнийх нь 10 сарын эхэн үеэс 12 дугаар сарын хоёр дугаар хагас хүртэл үргэлжлэх ба хоёрдугаарх нь дөрөвдүгээр сард эхэлж 3 сараас дээш хугацаанд үргэлжлэх боломжгүй байдаг.
Ерөнхий сайдын хүсэлтээр эсвэл Үндэсний чуулганы дийлэнх гишүүдийн хүсэлтээр ээлжит бус чуулганыг хэзээ ч зарлан хуралдуулж болно. Хуулийн төслийг хоёр тэнхим хамтран гаргаад дараа нь Ерөнхийлөгч гарын үсэг зурж хууль болгон баталдаг (хэрэв тухайн хуульд түр зуурын хориг тавихгүй бол).

Харин хоёр тэнхим хуулийн төслийг хүлээн авахгүй тохиолдолд тухайн төслийг дахин хэлэлцүүлэгт оруулах хэрэгтэй болно. Хэрэв үүний дараа хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй бол Ерөнхий сайд хоёр тэнхимийн адил тооны гишүүдээс бүрдсэн хорооны хурал зарлах тухай шаардаж болно. Нэмэлт өөрчлөлт эсвэл засвар орсон хуулийн төслийн саналыг энэхүү хурлаар хэлэлцэж хоёр тэнхимийн дэмжлэг авах зорилгоор дахин Засгийн газарт танилцуулна. Хэрэв хурлын явцад зөвшилцөлд хүрч чадаагүй бол тухайн хуулийн санал эсвэл тус саналд хийсэн нэмэлт өөрчлөлт эсвэл засварын хамт гурав дахь хэлэлцүүлэгт оруулахаар хоёр тэнхимд хүргүүлнэ. Үүний дараа ч мөн адил зөвшилцөлд хүрч чадахгүй бол Сайд нарын зөвлөл Үндэсний чуулганд хандаж эцэслэн шийдвэрлэх хүсэлт гаргаж болдог байна. орлоо.инфо

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire