samedi 28 août 2010

Бараа эргэлтийн жилийн 76000 евро хүртэлх дүнд татвар ноогдуулахгүй

Францын компани, аж ахуйн нэгж байгууллага буюу хуулийн этгээдэд оногдуулах татварын талаар танилцуулья.

1-рт, Францын нутаг дэвсгэр дээр оршин үйл ажиллагаа явуулдаг хуулийн этгээдэд худалдааны болон үйлдвэрлэлийн татвар ноогдуулдаг. Энэ нь түүний олсон ашгийн хэмжээнээс ихээхэн хамаарна. Мөн гэр бүлийн ажил эрхэлдэггүй гишүүдийн тооноос хамаарч ч болно. Тухайлбал, ХХК-ний хувьд зөвхөн үүсгэн байгуулагчийн өөрийнх нь эзэмших хувиас тооцдог.


2-рт, Бараа эргэлтийн жилийн дүнгээс шатлалын дагуу жилийн татвар тооцно. Тухайлбал, 76000 ЕВРО хүртэл - 0,
76000 -149999 ЕВРО - 750 ЕВРО, 150000 - 299999 ЕВРО - 1125 ЕВРО гэх мэтчилэн тогтоосон хатуу хэмжээгээр татвар оногдуулна.

3-рт, Францад олсон ашиг орлогоос Нийгмийн татвар тооцно. Ноогдуулалтын хэмжээ: 38120 ЕВРО-д гэхэд 15% байна.

4-рт, Нэмүү өртгийн татвар –НӨТ 19.6% байна. Гэхдээ хоол хүнсний бүтээгдэхүүнд - 5,5%, Эм тарианд - 2,1% байдаг.

5-рт, Үл хөдлөх хөрөнгийн эзнээс төлөгддөг байрны түрээсийн татвар. Энэ нь тус байрны байршлаас хамаарч, нэг кв.м нь 3.20 – 11.30 ЕВРОгийн хооронд хэлбэлзэнэ.

6-рт, Газар эзэмшлийн болон тухайн газарт барьсан барилгад ноогдуулах татвар. Тус татварын хэмжээг орон нутгийн чухал нэгж болох коммун нэгдэл тодорхойлно. Жнь, Парижийн 1-р бүст – 7.989% байдаг, үүний 7.11% нь коммун нэгдлийн, 0.879% нь бүс нутгийн хураамж байна.

Татвар ноогдуулах суурь хэмжээ жилийн түрээсийн нийт төлбөрийн 50% байх бөгөөд онолын хувьд эзэмшигчээс тооцон авдаг. Түрээсийн төлбөрийн хэмжээг кадастрын алба тогтооно.

7-рт, Газар эзэмшлийн буюу барилга баригдаагүй газарт ноогдуулах татвар. Энэхүү татварын хэмжээг мөн л коммун нэгдэл тодорхойлно. Парижийн 1-р бүст гэхэд – 15% байдгаас 13.5% нь коммун нэгдлийн, 1.5% нь бүс нутгийн хураамж юм.

8-рт, НӨТ төлдөггүй ажил олгогчоос төлөгдөх Цалин мөнгөнд ноогдуулах татвар гэж бий. Тус татварын хэмжээ өсөх үзүүлэлтээр 4.25% - 13.5%-ийн хооронд байна.
орлоо.инфо

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire