dimanche 22 juillet 2012

Монгол, Францын Бизнесийн Зөвлөл

Монгол, Францын Бизнес Зөвлөлийн тухай

Монгол, Францын Бизнес Зөвлөл нь дараах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулна. Үүнд:

- Монгол, Францын хоёр талын хамтын ажиллагаа худалдаа, эдийн засгийн чиглэлээр өргөжүүлэх сонирхол бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь хүмүүсийн хооронд ажил хэргийн холбоо тогтоох, түнш олох, улмаар хамтран ажиллах, гэрээ хэлэлцээр байгуулахад нь дэмжлэг үзүүлнэ

- Монгол, францын ажил хэргийн хүмүүсийн бизнесийн тодорхой саналыг нөгөө талын холбогдох түншид уламжлах, ажил хэргийн уулзалт зохион байгуулахад зөвлөлгөө өгөх, чиглүүлэх, үзэсгэлэн, яармагт оролцоход дэмжлэг үзүүлнэ

- Монгол, Францын ажил хэргийн хүмүүсийг бизнесийн нөхцөл, эрх зүйн орчин, худалдаа, эдийн засгийн талаар нийтлэг мэдээллээр хангаж, хүсэлт гаргасан тохиолдолд тодорхой чиглэлээр судалгаа хийхэд дэмжлэг үзүүлнэ

- Монгол, Франц хоёр орны төр, засгийн болон мэргэжлийн байгууллагуудад хамтын ажиллагааны асуудлаар бизнесийн байгууллагуудын сонирхолыг илэрхийлж ажиллана

- Хуулиар зөвшөөрөгдсөн Дүрэмд харшлахгүй бусад үйл ажиллагаа болно.

Монгол, Францын Бизнес Зөвлөлийн бүх гишүүдийн хурлын хооронд түүний бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх Товчоо хэрэгжүүлж Ажлын алба нь өдөр дутмын ажлыг хангана.
дэлгэрэнгүй: http://www.cafm.mn

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire